Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

– Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

– Alle bepalingen zijn van toepassing op Linda van der Hoop en haar onderneming Power2Health. Hierna te noemen opdrachtnemer. 

– Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door opdrachtnemer beschikbaar wordt gesteld tijdens een Programma op locatie, zijnde de kosten voor eventuele lunch, koffie, thee, frisdrank, hapjes en andere versnaperingen. 

– Klant: (i) elke particulier (ii) elk bedrijf, of (iii) elke instelling, die bij opdrachtnemer diensten afneemt. 

– Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door opdrachtnemer beschikbaar wordt gesteld tijdens een Programma. 

– Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van het Programma. 

– Programma: een door opdrachtnemer verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Programma kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s). 

– Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail). 

– Prijs: de prijs voor een Programma of dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen. 

– Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen opdrachtnemer en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Programma door opdrachtnemer, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant. 

– Website: de websites van opdrachtnemer 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van opdrachtnemer en op alle door opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3 van dit artikel. 

2. Door inschrijving voor een Programma aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand. 

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtnemer en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website). 

4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal opdrachtnemer een regeling treffen naar redelijkheid. 

5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen opdrachtnemer en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling. 

artikel 3 – Overeenkomst 

1. De Klant gaat een Overeenkomst met opdrachtnemer aan door middel van de inschrijving voor het Programma. Inschrijving voor een Programma vindt plaats, (i) telefonisch, (ii) per e-mail via het door opdrachtnemer verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iii) via het inschrijfformulier op de Website. 

2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtnemer de inschrijving voor een Programma schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop opdrachtnemer schriftelijk de inschrijving voor een Programma aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor het betreffende Programma. 

3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van het Programma de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs online wordt onder aanvang van het Programma verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden. 

artikel 4 – Beëindiging/annulering/wijzigen Programma 

1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 3 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het is nadien (of indien de Klant geen particulier is) niet mogelijk kosteloos het Programma te annuleren, behoudens (ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer) het geval van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat opdrachtnemer een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover het Programma of Programma onderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de klant zich beroept. 

2. Wenst de Klant in geval van een ernstige ziekte of calamiteit alsnog te annuleren is opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen: a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het Programma: 50% van de Prijs b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor 

aanvang van het Programma: 75% van de Prijs; c. bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de Programma: de totale Prijs. 

3. Annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. 

4. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaald Programma of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van opdrachtnemer onvoldoende is, staat het opdrachtnemer vrij om met de Klant overeen te komen dat het betreffende Programma of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien opdrachtnemer en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleidingsmodule / programma kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden Programma onderdelen te voldoen. 

5. In geval van ontbinding of annulering dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan opdrachtnemer terug te zenden. Opdrachtnemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. 

6. Indien de Klant na aanvang van het Programma de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan opdrachtnemer betaalde of nog verschuldigde bedrag. 

7. Opdrachtnemer kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Programma verplaatsen naar een andere Opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Programma ligt uitsluitend bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 75,- exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van opdrachtnemer tot het verplaatsen van het Programma deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van het Programma) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van het Programma, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van het verplaatste Programma. 

8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een Programma te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van het Programma. 

artikel 5 – Betaling 

1. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Programma in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Programma aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Programma niet worden gewijzigd. 

2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. 

3. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal opdrachtnemer de dienstverlening per direct opschorten en komen alle extra kosten die opdrachtnemer moet maken, om het aan opdrachtnemer toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. 

4. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar. 

5. De Klant is te allen tijde betaling plichtig, ook als hij een andere partij (bijvoorbeeld zijn werkgever) heeft opgegeven als betalende partij. 

artikel 6 – Prijs 

1. De kosten van ieder Programma en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de opdrachtbevestiging, brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van het Programma. 

2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de Klant. 

3. Indien de Klant een particulier is, en de in lid 2 van di artikel bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Programma binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

4. Alle door opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief btw. 

artikel 7 – Aansprakelijkheid 

1. In het geval dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Programma, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Programma. 

3. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met het Programma. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door opdrachtnemer, de Coach of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Programma. 

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheid)instructies niet in acht neemt. 

5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor opdrachtnemer verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van opdrachtnemer of die door opdrachtnemer zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst). 

artikel 8– Uitval Coach 

1. Bij ziekte en/of verhindering van een Coach zal opdrachtnemer – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal opdrachtnemer de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop het betreffende Programma alsnog zal worden gegeven. 

2. In geval van ziekte en/of verhindering van een Coach heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een Coach. 

3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Programma of een examen annuleren vanwege de uitval van een Coach of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een Coach. 

artikel 9 – Vertrouwelijkheid 

1. Opdrachtnemer, zijn personeel en/of voor opdrachtnemer werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Opdrachtnemer conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. 

2. Opdrachtnemer verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van opdrachtnemer. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door opdrachtnemer. 

artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten / non-concurrentie 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door opdrachtnemer verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij opdrachtnemer. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, hieronder wordt nadrukkelijk begrepen het verwerken dan wel publiceren van teksten en delen van teksten van de opdrachtnemer. 

2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie het Programma is afgenomen, aan opdrachtnemer verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden. 

3. Het staat de Klant niet vrij om tijdens de looptijd van Programma alsmede gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging/afronding van het Programma, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, binnen Nederland en België, direct noch indirect, noch voor zichzelf noch voor derden, in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn in of bij enige onderneming met activiteiten die gelijk, gelijksoortig, aanverwant of op enig andere wijze concurrerend zijn aan of met de activiteiten van opdrachtnemer. 

4. Het staat de Klant niet vrij om tijdens de looptijd van het Programma alsmede gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging/afronding van het Programma zakelijk contact te hebben met relaties van opdrachtnemer of aan haar gelieerde ondernemingen. 

5. In geval van overtreding door de Klant van het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel verbeurt de Klant een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van € 15.000,-. Deze boete staat los van de mogelijkheid de volledige daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

artikel 11 – inzet derden 

Opdrachtnemer is gerechtigd een Programma of gedeelten daarvan door een door opdrachtnemer ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en opdrachtnemer en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven. 

artikel 12 – recht- en forumkeuze 

Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer worden voorgelegd.